தயாரிப்பு வகைகள்

MO Needle Cartridges With Soft Membrane

Professional Premium Disposable MO Tattoo Needle Cartridges with Finger Ledge and Soft Membrane 20pcs/box

1) MO tattoo cartridges made and assembled in the most hygienic condition.

2) compatible with all types of Cheyenne size cartridges and machines.

3) Made of premium needles, protective membrane inside the system.

4) A unique and industry first feature, the eaves for fingers give you the perfect place to rest your finger while you work.

5) EO Pre-sterilized and packaged in sterile blister packs.

6) new style Perfect plastic design holds ink well and makes ink flow better.

7) needles are ideal for better stabilization, minimizes needle vibration.

தயாரிப்பு விவரம்

Round Liner Tattoo Cartridges Standard 0.25mm & 0.3mm & 0.35mm MO cartridges for professional tattoos only. We guarantee 100% control by experienced experts for best quality and tested by professional artists. Every cartridges made from some of the best tattoo needles in the market and come in a variety of grouping configurations as well as having a rubber membrane that effectively minimizes the cross contamination when tattooing. Safety membrane inside system. Ink Flow Evolution; Precise Positioning System Light clear colors tip body – better visibility. Low profile housing & better ink flow & shaped on the inside. Mag curved tip at the end for easier cornering. Exact fit for needle groups every time. Smooth edges eliminate additional trauma.

For professional tattoos only. We guarantee 100% control by experienced experts for best quality and tested by professional artists. Every cartridges made from some of the best tattoo needles in the market and come in a variety of grouping configurations as well as having a rubber membrane that effectively minimizes the cross contamination when tattooing.

Precise engineering design combination special for exquisite tattoos.

Ergonomic soft finger rest combo make more comfortable work.

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

Ask For A Quick Quote

1 வேலை நாளுக்குள் உங்களைத் தொடர்புகொள்வோம், எங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு கவனம் செலுத்துங்கள் [email protected].

இந்தப் படிவத்தை பூர்த்தி செய்ய உங்கள் உலாவியில் JavaScript ஐ இயக்கவும்.

Ask For A Quick Quote

1 வேலை நாளுக்குள் உங்களைத் தொடர்புகொள்வோம், எங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு கவனம் செலுத்துங்கள்[email protected].

இந்தப் படிவத்தை பூர்த்தி செய்ய உங்கள் உலாவியில் JavaScript ஐ இயக்கவும்.