தயாரிப்பு வகைகள்

Permanent Makeup Softy membrane MO PMU Cartridge For Eyebrow Microblading

MO PMU Needle Cartridges with Soft Membrane

Compatible with most types size cartridge grips & machines.
E.O. Pre-sterilized and packaged in sterile blister packs.
Makeup Cartridges are sealed with Safety Membrane.

தயாரிப்பு விவரம்

MO PMU cartridges are a type of needle cartridge used in permanent makeup (PMU) procedures, such as microblading or micropigmentation. These cartridges are designed for use with a PMU machine and consist of a needle attached to a disposable cartridge.

MO PMU cartridges come in various sizes and configurations, allowing for customization to fit the specific needs of the PMU procedure. They are typically made of high-quality, medical-grade materials to ensure safety and effectiveness.

The advantages of using MO PMU cartridges include:

Precise control: The specific needle configuration in MO PMU cartridges allows for more precise control over the thickness and depth of the lines created by the needle, resulting in more accurate and natural-looking results.

Speed and efficiency: The use of PMU cartridges can speed up the PMU procedure, making it more efficient and allowing for more clients to be serviced in a shorter amount of time.

Safety and hygiene: The use of disposable cartridges helps prevent cross-contamination and ensures safety and hygiene during the PMU procedure.

It is important for artists to choose the right needle configuration and size for the specific PMU procedure, and to follow proper sterilization and safety procedures when using any type of PMU needle cartridge

தொடர்புடைய தயாரிப்புகள்

Ask For A Quick Quote

1 வேலை நாளுக்குள் உங்களைத் தொடர்புகொள்வோம், எங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு கவனம் செலுத்துங்கள் [email protected].

இந்தப் படிவத்தை பூர்த்தி செய்ய உங்கள் உலாவியில் JavaScript ஐ இயக்கவும்.

Ask For A Quick Quote

1 வேலை நாளுக்குள் உங்களைத் தொடர்புகொள்வோம், எங்கள் மின்னஞ்சலுக்கு கவனம் செலுத்துங்கள்[email protected].

இந்தப் படிவத்தை பூர்த்தி செய்ய உங்கள் உலாவியில் JavaScript ஐ இயக்கவும்.